H (1903) Az 1848/1849-i minisztériumi levéltár - H szekció, 1848-1849 (Fondfőcsoport/Szekció)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:H (1903)
Ref. code AP:H
Title:Az 1848/1849-i minisztériumi levéltár - H szekció
Creation date(s):1848 - 1849
Level:Fondfőcsoport/Szekció

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:137.78

Additional comments

Comments:Az 1848: III. tc. által létrehozott független magyar felelős minisztérium a korábbi központi magyar kormányhatóságok, továbbá a bécsi központi nem magyar kormányhatóságok magyarországi vonatkozású feladatait vette át.

A minisztérium elnökségből és osztályokból állt. Az osztályokat: a király személye körüli, a belügyi, a pénzügyi, a közmunka- és közlekedésügyi, a földművelés- és kereskedelemügyi, a vallás- és közoktatásügyi, az igazságügyi és a honvédelmi osztályt egy-egy miniszter vezette. A gyakorlatban ezeket a "szakosztályokat" minisztériumoknak nevezték.

Az 1848-1849-i Minisztériumi Levéltár a minisztériumi iratokon kívül magában foglalja a minisztériumot megelőzően működött Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány és a minisztériumnak alárendelt intézmények (pl. Statisztikai Hivatal) iratait és egyéb, valamilyen oknál fogva a minisztérium anyagához került iratokat (pl. a törvényhatóságok 1850-ben beszolgáltatott, a forradalom és a szabadságharc alatt keletkezett iratai).

A Levéltár anyaga túlnyomórészt darabszintig rendezett, egyes részei azonban csak középszintig rendezettek. A repertórium az utóbbi tényt a megfelelő anyagrészeknél közli. Az 1848-1849-i Minisztériumi Levéltár egyes részeiben a 19. század második felében nagyméretű selejtezés történt; leginkább a pénzügyi anyagban. Ezt a repertórium a megfelelő anyagrészeknél külön feltünteti.

Az 1848/1849-i Minisztériumi Levéltár ugyan a megfelelő kor elsődleges forrásanyaga, de korántsem tartalmazza a teljes, az erre a korra vonatkozó meglévő iratanyagot. Az 1848-1849-i országgyűlés anyaga az Archivum Regniben (N szekció), számos forradalmi személyiség és akkor működött testület, egyesület iratanyaga pedig az 1526 utáni Gyűjteményben (R szekció) található. Az önkormányzati levéltárak is őriznek az illetékességükhöz tartozó területekre vonatkozó 1848-1849-i iratokat.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=2178
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro