C 13 Benigna mandata, 1724-1848 (Állag)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:C 13
Ref. code AP:C 13
Title:Benigna mandata
Creation date(s):1724 - 1848
Creation date(s), remarks.:1724 - 1848
Level:Állag

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:168.92
Raktári egységek:Nagydoboz : 1207 (168.42 ifm)
Kötet : 46 (0.5 ifm)

Hagyományos darabonként nyilvántartott adathordozó

Darabszám (levéltári egységek):Oklevél : 1

Conditions of access and use

Language:magyar, latin, német

Additional comments

Comments:Iratok, "Benigna mandata" 1724-1848 1205 nagydoboz

"Liber regius", másolatkönyv 1754-1783 29 kötet

Irattári segédkönyv:

"Numeri aulici", számsor 1782-1848 17 kötet

Irattári kezelőkönyv:

"Iratjegyzék a m. kir. helytartótanácsi osztályból a m. udv. kancelláriai
osztálynak átadott 1790-1848. évi Benigna mandataról" 1790-1848 2 nagydoboz

A királynak a helytartótanácshoz intézett rendeletei és a magyar udvari kancelláriának a helytartótanácshoz küldött leiratai alkotják ezt a hatalmas terjedelmű állagot. A tárgyi állagok felállításakor ezt az állagot elvben érintetlenül hagyták s másolatban helyezték el a megfelelő tárgyi állagokban a fontosabb királyi, illetve kancelláriai leiratokat. 1783 őszétől, az ügyosztályok felállításától kezdve pedig minden egyes leiratot lemásoltak s a másolatot tették az ügyosztályok megfelelő ügyiratai mellé. Az állag mégsem teljes, nem tartalmazza kivétel nélkül valamennyi királyi és kancelláriai leiratot. Különösen az 1784-ig terjedő időszakban fordul elő gyakran, hogy az eredeti királyi, ill. kancelláriai leirat nem itt, hanem a megfelelő tárgyi állagban fekszik. Ritkábban ugyan, de 1784 után is megtörténik, hogy a királyi, vagy kancelláriai leirat a megfelelő ügyosztály iratai között van.

Mint a bevezetésben már említettük, a helytartótanács szervezetét és hatáskörét megszabó 1722-23. évi törvénycikkek szerint a helytartótanács közvetlenül a királynak volt alárendelve, a királyhoz kellett felterjesztenie jelentéseit s a királytól kapta a rendeleteket, nem függött egyetlen udvari hatóságtól sem. A valóságban azonban a helytartótanács mégsem érintkezett közvetlenül a királlyal. Jelentéseit a királyhoz címezte ugyan, de előbb a magyar udvari kancelláriához kerültek, az átnézte a jelentéseket s javaslatot tett az uralkodónak a döntésre. A fontosabb ügyek ezután még a király legbizalmasabb tanácsadói: a miniszteriális konferencia, majd 1761-től az államtanács elé kerültek (vagy egyszerűen valamelyik tanácsadó foglalkozott velük) s csak ezek véleményének meghallgatása után hozta meg a döntését a király. Az uralkodói rendeletet azután a kancelláriában állították ki s az uralkodó írta alá. (Előfordult természetesen az is, hogy maga a kancellária rendelkezett valamely ügyben a helytartótanácsnál.) A kancellária közbeiktatása következtében a helytartótanács a gyakorlatban másodfokú hatósággá vált; a miniszteriális konferencia, ill. az államtanács és a tanácsadók törvénytelen beleszólása a magyar ügyekbe pedig már nemzeti szempontból is sérelmes volt; a rendek azonban sikertelenül küzdöttek az ellen.

A királyi leiratok tárgyi tekintetben az ország igazgatásának úgyszólván minden ügyére kiterjednek. Mint láttuk, a helytartótanács 1769-ig még a legjelentéktelenebb ügyekben sem intézkedhetett önállóan, királyi jóváhagyás nélkül; az 1769-i utasítás és az 1776, 1781, 1783. évi rendelkezések jelentékenyen kiterjesztették ugyan a helytartótanács hatáskörét, de még mindig számos olyan ügy volt, amire nézve a király magának tartotta fenn a döntés jogát, s így a királyi leiratok ezután is rendkívül széles tárgykörben intézkednek. Az ország közigazgatásának, az adó kivetésének, behajtásának, az országban levő hadsereg ellátásának, a mezőgazdaságnak, iparnak, kereskedelemnek, közlekedésnek kérdései, a közoktatás és a közegészségügy, az egyházi és vallási ügyek, az úrbéri ügyek tarka változatosságban követik egymást a Bécsből naponta áramló rendeletekben.

Az állag rendezett. Az iratok évek szerint s ezeken belül 1724-től 1783-ig keltezésük időrendjében, 1784-től 1841-ig a helytartótanácsi iktatószámok, 1842-től 1848-ig a kancelláriai iktatószámok rendjében fekszenek.

Az 1754. május 28-tól 1783 végéig a helytartótanácshoz intézett királyi rendeletek másolatban is megvannak, a Liber regius című kötetekben. (A Liber regius-t rendszeresen vezették 1724-től 1783-ig - egy 1819. február 18-i selejtezési javaslat tanúsága szerint -, de az 1724-1754. évi kötetek nem maradtak fenn.) A köteteken belül a másolatok nagyjából az egyes rendeletek kézhezvételének vagy tanácsülési tárgyalásának időrendjében következnek egymás után. A rendeletek teljes szövegükben vannak lemásolva, csak a királyi cím van rövidítve. Az egyes rendeletek mellett a lapszélen ki van vetve 1754-től 1769 márciusáig a tanácsülés napja, amelyen a rendeletet tárgyalták; 1769 márciusától kezdve pedig a rendelet helytartótanácsi iktatószáma, ill. iktatószámai. (Ugyanis ha egy rendelet több ügyben intézkedett, akkor minden egyes pontját külön szám alatt iktatták.) Minden kötetnek mutatója van, amely a kezdőbetűn túl szorosabb betűrendbe nem szedett tárgyi címszavak, személy- és helynevek alatt közli a rendeletek tárgyát és a könyv azon lapjának számát, amelyen a rendelet másolata található. A Liber regius, minthogy mutatóval van ellátva, sokkal könnyebben használható, mint az eredeti királyi rendeletek; úgyhogy az 1754-1783. évi királyi rendeletekre irányuló kutatás esetén célszerűbb ebben kutatni, mint az eredeti rendeletekben.

Az 1724-1734. évi iratokhoz segédkönyvül használhatók a "Liber regestrationis et inscriptionis benignarum resolutionum" megfelelő évi kötetei. 1734 után nincsenek külön segédkönyvek a királyi rendeletekhez, hanem csak a központi segédkönyvekben találhatók meg, mégpedig az 1735-1779. évi rendeletek a "Protocollum generale", az 1753-1783. éviek a "Manuale" s az 1784-1786. éviek a "Regestrum" megfelelő évi köteteiben. A további években pedig az egyes ügyosztályok segédkönyveiben szerepelnek a királyi rendeletek. De minthogy ezekben a központi segédkönyvekben, illetve az ügyosztályok segédkönyveiben nem csupán a királyi rendeletek vannak bejegyezve, a kutatás ezek alapján meglehetősen nehézkes, sok időt igényel s ez években célszerűbbnek látszik magukat az iratokat átnézni. Egy-egy irat kikérésekor az 1724-1783. évi rendeleteknél meg kell adni a rendelet napi keltét és tárgyát (ugyanazon dátum alatt ugyanis rendszerint több rendelet van), az 1784-1841. évi rendeleteknél helytartótanácsi iktatószámukat, az 1842-1848. évieknél pedig kancelláriai iktatószámukat. Az 1784-1841. évi rendeletek helytartótanácsi iktatószáma - amennyiben a kancelláriai iktatószámot ismerjük - megállapítható a "Numeri aulici" című számsor megfelelő évi kötetéből. Ebben a számsorban a rendeletek kancelláriai és helytartótanácsi iktatószámát jegyezték fel s ezenkívül annak az ügyosztálynak a nevét, amelynek ügykörébe tartozott a rendelet s amelyben a vele kapcsolatos iratok találhatók. (Az 1784-1785. évi iratoknál többnyire beírták a kapcsolatos iratok jelzetét: kútfő- és tételszámát is.) Az 1842-1848. évi iratok kancelláriai iktatószáma - ha az iratok helytartótanácsi iktatószámát tudjuk - megállapítható az 1790-1848. évi 2 csomót kitevő "Iratjegyzék..."-ből. (Ez a jegyzék az 1790-1848. évi királyi rendeletekről készült, amelyeket az Országos Levéltárban - teljesen helytelen elgondolás alapján - a "Benigna mandata" állagból kivettek s a magyar udvari kancellária megfelelő iratai mellé soroltak át. Azóta ezeket a királyi rendeleteket már visszahelyezték a "Benigna mandata" állagba.) A jegyzék az iratok évét, meg helytartótanácsi és kancelláriai iktatószámát adja meg.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Related units of description

Related units of description:Mikrofilm másolat:
X 8541 Benigna mandata(C 13) (Állag)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Másolatban is
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=267
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro