R 64 Hazai címereslevelek és nemesi iratok, 1528-2003 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:R 64
Ref. code AP:R 64
Title:Hazai címereslevelek és nemesi iratok
Creation date(s):1528 - 2003
Creation date(s), scattered dates:from 1369
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:1.17
Raktári egységek:Téka : 695
Nagydoboz : 16
Kisdoboz : 5
Boríték : 608

Hagyományos darabonként nyilvántartott adathordozó

Darabszám (levéltári egységek):Oklevél : 2263

Information on context

Archival history:A Magyarországon őrzött legnagyobb eredeti címereslevél-gyűjtemény a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában (a továbbiakban: MNL OL) található, az R szekció (Mohács utáni gyűjtemények) R 64 (Hazai címereslevelek és nemesi iratok) fondjának 1. tételében. Ezen gyűjtemény elődje még a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályán került kialakításra a 19. század végén. Az 1802-ben alapított Nemzeti Múzeum levéltári iratainak legnagyobb részét az ún. "Hazai iratok" tették ki. 1876-ban ezeket két fő részre osztották: az egyikbe kerültek a Múzeum tulajdonában lévő iratok, a másikba pedig a családi letétek. Az első csoport anyagát mai szemmel nem szakszerű, de akkoriban bevett módon rendezték: a bekerült szerves egységeket nem tartották egyben, hanem anyagukat évek szerint szétbontva időrendi sorozatba osztották, Törzsanyag elnevezés alatt, s a Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályának tulajdonába került címeresleveleket és nemességgel kapcsolatos iratokat is ennek évrendjébe tagozták be. A kutathatóság és az átláthatóság növelése érdekében minden egyes irathoz regesztát terveztek készíteni, azonban ez a terv munkaerő és idő hiányában nem valósult meg. Áthidaló megoldásként 1876 és 1904 között tárgyi alapon és a kor történeti érdeklődésének megfelelően a Törzsanyag vegyes iratanyagából különböző gyűjteményeket alakítottak ki, így például a Török iratok, a Céhiratok vagy az 1848/49-es emigráció iratainak sorozatait.
A címereslevelek számának gyarapodása illetve a családtörténeti és címertani kutatások iránti érdeklődés megnövekedése - amelynek következtében többek között 1883-ban megalakult a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, s először megjelent ennek közlönye, a Turul - oda vezetett, hogy az így kialakított tematikus gyűjtemények egyike az 1886-ban létrehozott önálló címereslevél-gyűjtemény lett, "Hazai címereslevelek és nemesi iratok" címmel. Ebbe az 1526 után keletkezett címeresleveleket és egyéb, nemességgel kapcsolatos iratokat sorolták. Két, továbbra is időrendbe rendezett sorozatot alakítottak ki, külön kezelve a magyar (illetve erdélyi) és a külföldi okleveleket, ezek a mai R 64 (Hazai címereslevelek és nemesi iratok) és R 126 (Külföldi címereslevelek) fondok magjai. Az MNM Levéltári Osztályának anyaga azután a Törzsanyaggal és a címereslevél-gyűjteménnyel együtt 1927-ben helyileg, 1934-ben pedig szervezetileg is átkerült az Országos Levéltárba.
Az Országos Levéltár a Nemzeti Múzeum hasonló tevékenységétől függetlenül is megalakulásától kezdődően gyűjtötte a címeresleveleket. Ezeket azonban nem külön gyűjteményben, hanem leginkább a Ladula RRR című, illetve az 1945 után kialakított Kisebb fondtöredékek című gyűjteményes állagokban őrizték.
A Múzeumból átkerült gyűjtemény az Országos Levéltár őrizetében jelentősen megszaporodott, részben vásárlás vagy ajándékozás révén, részben pedig a tárgyi átrendezések következtében. Különösen sok címereslevél került ki az 1526 utáni gyűjtemény 1945 előtti növedékéből (R 225) és a Magyar Tudományos Akadémiától átvett iratok (R 274) anyagából. A legnagyobb átrendezésre 2009-ben került sor, amikor elvégeztük az P és R szekciók "profiltisztítását". Ekkor a fent említett gyűjteményes jellegű állagok és bizonyos P szekciós fondok felszámolásra kerültek, s címeresleveleiket az R 64 fond 1. tételében helyeztük el. Az R 64 állománya a rendezési munkák során közel 100 db oklevéllel gyarapodott ill. 0,25 ifm-mel csökkent és 2,63 ifm-mel gyarapodott.
A fond nyilvántartott terjedelme korábban 55,32 ifm volt, 2019-től 1,17 ifm és 2261 oklevél

Information on content and structure

Contains:A gyűjtemény tagolódása a következő:
1. tétel. Az első tételben az 1528 és 1918 közötti évekből való 1059 db eredeti adománylevél kapott helyet, s ezek közül 1017 db eredeti címereslevél. Az oklevelek két nagy csoportra oszthatók, a magyar királyok (820 db, 77,5%) és az erdélyi fejedelmek (239 db, 22,5%) által kibocsátott adományokra. Mint ahogy a fond neve is mutatja (Hazai címereslevelek és nemesi iratok), nem csak címeresleveleket tartalmaz. A gyarapodások során bekerültek egyéb adománylevelek is, például erdélyi lófőség-adományok, manumissiók, kitüntetésadományok, címer nélküli rangemelések, névváltoztatási engedélyek, birtokadományok stb., sőt egyéb, a bekerüléskor az oklevelek mellékleteinek gondolt iratok is. Ezek a mellékletek igen változatosak: egyetemi diplomák, záloglevelek, tanúsítványok, periratok, családfák, kérvények, kinevezési okiratok, nemességigazolások, anyakönyvi kivonatok, egyetemi tanrendek, közgyűlési napirendi pontok, királyi körlevelek, családtörténeti feljegyzések, címerképek, birtokbaiktatási jelentések, magánlevelek stb. A nemességigazolások és folyamodványok egy részét már korábban áthelyezték a 2. tételbe, a másolatok közé. A tétel anyaga eredetileg még a múzeumból származó időrendben, napi dátum szerint nyert elhelyezést, de 2010 elején sorszámmal láttuk el a teljes első tételt. Ha egy numerusba több irat került, akkor alsorszámok jelzik a különálló iratokat, betűjellel pedig az egy iraton belüli átiratokat jelöltük.
A címeresleveleket formai változatosságuk miatt szükségszerűen különböző tárolóeszközökben őrizzük. A két legnagyobb csoportot a hajtogatott lap formátumú és a könyv formátumú oklevelek, melyeket savmentes tékában, illetve a restaurált vagy csak egyszerűen kiterített lap formájú oklevelek, melyeket szintén savmentes borítékban, térképtároló fiókos szekrényekben őrzünk. Ezekhez képest elenyésző azon címereslevelek mennyisége, melyek saját, még a kibocsátáskor vagy a tulajdonos által készíttetett tékában vagy dobozban vannak, s alig néhány darab olyan van, amely rendhagyó mérete (például nagy fatokban lévő kettőspecsét) miatt kis- vagy nagydobozban, esetleg restaurátor által készített egyedi tékában van elhelyezve.
2. tétel. A 2. tételben a címereslevelek különböző típusú másolatai találhatók, ezenkívül nemesítéssel, nemességigazolással s egyéb, nemességgel kapcsolatos iratok eredeti vagy másolati példányai kerültek ide, ha nem a címereslevél eredeti tisztázatával együtt érkeztek be. Ennek ellenére az 1. tételből helyeztek át ide címerkérő folyamodványokat és nemességigazolásokat is. Az anyag eredetileg napi dátum szerint került elhelyezésre, de az 1. tételhez hasonlóan ezt is leszámoztuk.
3. tétel. A 3. tételben részben vásárolt, részben a Múzeumi Törzsanyag tárgyi átrendezései során kiemelt családi leszármazási táblák voltak, amelyeknek családi levéltárakban való elhelyezése nem volt lehetséges vagy szükséges (pl.: egyszerű másolatok). Felállítva a családnevek betűrendjében. A 6258/2009 OL számú ügyiraton átkerült az R 387 törzsszám alá.
4. tétel. A 4. tételben kézi festésű címerek, illetve címerrajzok kerültek elhelyezésre.
5. tétel. Az 5. tételben azok a heraldikai rajzok találhatóak, amelyek az Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein című kiadványhoz készültek és a Levéltár valamennyi címereslevelének nyomdai sokszorosításra alkalmas rajzait tartalmazza.
6. tétel. A 6. tétel a magánosok által bemutatott olyan címereslevelek fényképeiből állt össze, amelyeket az Országos Levéltárban hitelesítettek.
7. tétel. A 7. tétel a magánosok által bemutatott címereslevelek nem hitelesített fényképeiből áll ös0/2012 OL sz

Conditions of access and use

Finding aids:Segédletek:
- Az 1-2., 4., 6-7., 10-11. tételekhez elektronikus darabjegyzékek készültek, ezek csatolt fájlként elérhetők a Scope Queryn keresztül.
- Nyulásziné Straub Éva: Magyar Országos Levéltár. Címereslevelek jegyzéke. Második, javított, bővített kiadás. Bp., 2000. (A jegyzék nem csak a R 64-ben található címeresleveleket sorolja fel, de nem tartalmazza a nemességi iratokat)

Elavult segédletek:
- Az 1. tételhez a gyűjtemény kialakításakor a családnevek betűrendjében mutató is készült, azonban az 1945. évi hadiesemények során az adatlapok egy része elkallódott, továbbá egyes kartonjai családi levéltárakban levő címereslevelekre utalnak, valamint nem a Levéltárba került oklevelek adatait is szerepelteti, ezért ez a segédlet csak tájékoztató jellegű, elavult segédlet.
- Az 1. tételhez darabjegyzék és névmutató készült, a 2001. jún. 30.-i állapot szerint (rovatai: kelet és a család neve).

Information on related materials

Copies (existence, storage location):A teljes 1., 2. és 11. tétel digitalizálva van, így ezeket csak digitális formában lehet kutatni. Az iratanyag egy része (túlnyomórészt a 6. tétel anyaga) mikrofilmen: X 384 (229 db felvétel)
Related material:Szakirodalom:
- Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címeres levelei. 1-8. k. A 3. kötettől sajtó alárendezte Czobor Alfréd. Bp. 1904-1942. A kiadvány az 1. tételnek 1934. júliusáig beérkezett, illetve a gyűjteményben addig már elhelyezett címeresleveleihez használható segédletül. Megjegyzendő azonban, hogy az ebben a kiadványban közölt és ismertetett címeresleveleknek csak egy része van az Országos Levéltárban. Ami hiányzik, részben a Széchenyi Könyvtár kézirattárában, részben más, közelebbről meg nem határozható őrzőhelyeken található.
- Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein. Bp., 1987., 1992.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Leírási egység állapota:Aktív (alapértelmezett)
 

Related units of description

Related units of description:Mikrofilm másolat:
X 384 Hazai címereslevelek és nemesi iratok(R 64) (Állag)

Napló bejegyzés:
AC-2013-14-R 64-1 Naplótétel, 1677 (Naplóbejegyzés)

Digitális másolat:
HU-MNL-OL-W 35 Hazai címeres levelek és nemesi iratok, 1528-2003 (Állag)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Másolatban is
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6528
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro