PML IV.401. PPSK vm. fõispánjának iratai, 1876-1949 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:PML IV.401.
Ref. code AP:PML IV.401.
Title:PPSK vm. fõispánjának iratai
Creation date(s):1876 - 1949
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:127.83

Information on context

Administration history:Az 1870: 42. tc. 52. §-a szerint a vármegyék és thj. városok élén, kívül a törvényha-tósági szervezeten, főispán áll, akit a belügyminiszter előterjesztésére a király /1920-tól az államfő/ nevez ki és mozdít el. Már az 1870: 42., de főleg az 1886: 21. tc-ben a törvényhatóság feletti felügyeleti jog széleskörű gyakorlására hatalmazta fel, a végrehajtó hatalom képviselőjévé a mindenkori kormány bizalmi emberévé lett.
A főispán felettes hatósága a belügyminiszter volt, hozzá intézte jelentéseit. De pl. a bizalmas sajtóügyekben stb. közvetlenül érintkezett a miniszterelnökkel.
Az 1886: 21. tc. 61.§-a felhatalmazta a belügyminisztert, hogy a szükséghez képest a főispánok mellé főispáni titkári állásokat rendszeresítsen. PPSK vármegyében ezt az állást általában betöltötték.
PPSK vármegye főispánja 1876-1944 között általában Kecskemét thj. város főispáni tisztét is viselte.

Hatáskör:
A főispán hatásköre az 1870. utáni időszakban tovább bővült. Az 1870: 42. tc. értelmében ellenőrizte a törvényhatóság önkormányzatát /számonkérő széket tartott; évente legalább egyszer megvizsgálta a törvényhatósági tisztviselők eljárását; belátása szerint betekinthetett az alispánhoz érkezett rendeletekbe, beadványokba, a kijelölőválasztmány elnöke volt; kinevezte a levéltárnokot, a csendbiztost, a segéd- és kezelőszemélyzetet; a törvényhatósági közgyűlésen annak választmányaiban elnökölt stb/. Ha a törvényhatóság megszegi vagy nem teljesíti pontosan törvényes kötelességeit, a minisztérium felhatalmazhatja a főispánt, hogy a törvényhatóság mindazon tisztviselőivel és közegeivel, kikre a végre nem hajtott rendelet végrehajtásához szüksége van, közvetlenül rendelkezhessék. Ilyen esetben a tisztviselőket a törvényhatóság nem vonhatja felelősségre /54. §/. A főispán a fenti körülmények között nem engedelmeskedő tisztviselőt hivatalától felfüggesztheti, elmozdíthatja, s helyébe mást helyettesíthet. A kormányrendelet végrehajtásával a főispán kivételes hatalma azonnal megszűnik. /A kivételes hatalom alkalmazására az 1905-1906. évi ún. vármegyei ellenállás idején került sor./.
A főispán hatáskörét növelte a közigazgatási bizottságokról szóló 1876: 6. tc., amennyiben őt tette meg a bizottság elnökévé.
Az 1886: 21. tc. a hatáskör újabb, nagyszabású kiterjesztését jelentette. Ezentúl a főispán a törvényhatóság területén működő állami tisztviselőket is /az igazságszolgálatásiak kivételével/ ellenőrizhette; rendeletekkel utasíthatta az alispánt vagy más törvényhatósági tisztviselőt; intézte a szolgabírák járásokba való beosztását; a belügyminiszternek javasolhatta a törvényellenes törvényhatósági választás megsemmisítését; a közgyűlés és a közigazgatási bizottság határozata ellen fellebbezhetett; újabb törvényhatósági tisztviselők felett szerzett kinevezési jogot /az összes szakszolgálati tisztviselő felett/.
A Fejérváry-kormány törvénytelen intézkedéseinek hatására az 1907: 60. tc. alkotmánygaranciális okokból a főispán felügyeleti és intézkedési jogát a közigazgatási bíróság ellenőrzése alá helyezte. Ez a lényegen alig változtatott, mert a kivételes hatalomról szóló 1912-es törvény és az első világháború közigazgatása további rendkívüli jogokkal ruházta fel a főispánt /pl. kormánybiztos; tisztviselők és karhatalom feletti rendelkezés stb./.

Az 1929: 30. tc. konszolidálta a főispáni hatáskört, gyakorlatilag a dualizmus-kori alapokon. Az 1942. 22. tc. a főispán kezéből kivette a tisztviselők kinevezésének jogát, ezentúl az alispántól a községi jegyzőig minden törvényhatósági tisztviselőt a belügyminiszter nevez ki. A második világháború idején kivételes hatalma kiterjedt: ellátta pl. az országmozgósítási és közellátási kormánybiztosi teendőket.
Illetékessége kiterjedt PPSK vármegye területére.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Vágóhíd u. 7.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=661663
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro