C 23 Impressa circularia, 1763-1848 (Állag)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:C 23
Ref. code AP:C 23
Title:Impressa circularia
Creation date(s):1763 - 1848
Creation date(s), remarks.:1763 - 1848
Level:Állag

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:24.65
Raktári egységek:Nagydoboz : 159 (22.26 ifm)
Kötet : 24 (1.91 ifm)
Kisdoboz : 4 (0.48 ifm)

Additional comments

Comments:Iratok (nyomtatványok): "Impressa circularia, 1763-1785" 1763-1785 1 csomó "Impressa circularia, No. 1-9133" 1776-1844 149 csomó "Nyomtatott körlevelek, No. 1-584" 1845-1848 7 csomó "Impressa circularia diversa", irattárilag feldolgozatlan körlevelek 1770?-1846 4 csomó Cím nélkül: nyomtatott körlevelek 1787-1788 1 kötet "Circulares expeditiones exc. consilii locumtenentialis Hungarici de anno 1799 ad iurisdictiones regni dimissae", nyomtatott körrendeletek 1799 1 kötet "Circularia - 1813" 1813 1 kötet Irattári segédkönyvek: "Indices impressorum circularium", mutatókönyvek 1776-1848 17 kötet "Numeri impressorum circularium" 1780-1810 1 kötet "Series numerorum indicis impressorum" 1811-1841 1 kötet Számsorkönyvek 1842-1848 1 kötet Irattári kezelőkönyvek: "Series generalium consilii regii locumtenentialis Hungarici dispositionum... impressorum excelsae cancellariae regiae Hungarico-Transsylvanico-aulicae submissorum", a magyar-erdélyi udvari kancelláriához felterjesztett nyomtaott körlevelek jegyzéke 1780-1789 1 füzet A helytartótanács ügyintézésében az 1760-as évektől kezdett nagyobb mértékben tért hódítani az a gyakorlat, hogy az összes törvényhatóságokhoz szóló rendeleteket vagy körleveleket nyomtatással sokszorosítsák. Ezzel meggyorsították az ügyintézést, hisz a nyomtatás sokkal kevesebb időt igényelt, mint a sokszor igen terjedelmes rendeletek másolgatása és e munka helyett a kiadóhivatalban más tanácsi határozatok tisztázását végezhették. A királyi nyílt parancsok kiállításánál már jóval korábban áttértek a nyomtatásra. A helytartótanácsi körrendeleteknél azonban idegenkedtek a nyomda igénybevételétől, mert féltek a hivatali titok megsértésétől. A kinyomtatott iratok korrektúráit a kiadó nézte át és a nyomdásznak meg kellett fogadnia, hogy a látottakból semmit sem árul el és csak annyi példányt nyomtat, amennyit rendeltek. Tárgyi vonatkozásaikat tekintve a nyomtatott körrendeletek a helytartótanács teljes ügyforgalmát felölelik. Leggyakoribbak a különféle bűnügyi köröztetések: tolvajok, rablók személyleírása, talált vagy elhagyott javak közhírré tétele, hamis pénzek, váltók leírása felszólítással beszolgáltatásukra, házastársaikat elhagyók köröztetése és még számtalan formája a különféle bűnügyeknek. Igen gyakoriak voltak az árvíz-, jég- és főként tűzkárosultak felsegélyezésére könyöradományok gyűjtését megindító körrendeletek. Tűzrendészeti előírásokkal, postai szállításokkal kapcsolatos rendelkezéseket is jelentős számmal találunk a circulárék között. Az 1800-as évek folyamán egyre gyakoribb lett azoknak a körrendeleteknek a száma, amelyek kereskedelmi címek bejegyzéseiről, kereskedelmi társaságok alakulásáról vagy megszűnéséről, különféle vagyonok zár alá vételéről, csődperek határnapjairól értesítik a törvényhatóságokat. Különböző mérték- és vámügyi rendelkezésekről, külföldi államokkal kötött vám- és kereskedelmi szerződésekről szintén nyomtatott körrendeletek formájában értesítették a megyéket és városokat. Kiutasítottak, nemességüket elvesztett egyének névjegyzékeit ugyancsak nyomtatásban küldte szét a helytartótanács. Katonai szállításokról, katonaszökevények elfogatását elrendelő utasításokról, elemi iskolai oktatás szabályozásáról, udvari állásokban történt változásokról is körrendeletek, ill. körlevelek útján tájékoztatták a törvényhatóságokat. Úrbéri ügyekben kiadott országos érvényű rendelkezések, köztük II. József jobbágyrendeletei, üres jobbágytelkek közhírré tétele szintén a circulárék között található. Ha egy tanácsülésből több körrendeletet bocsátottak ki, azokat egy ívre nyomtatták, de mindegyik rendelet előtt feltüntették a rendelet jegyzőkönyvi számát. A törvényhatóságokat utasították, hogy a közös íven kapott rendeletekre ne egy, hanem külön-külön jelentésben válaszoljanak. Kezdetben a királyi nyíltparancsokat és kinyomtatott helytartótanácsi körrendeleteket egy sorozatban kezelték. Csak az 1803, évi utasítás rendelte el a circulárék mutatózását. A két sorozat különválasztását azonban nem hajtották végre teljes pontossággal. Ez a magyarázata annak, hogy a "Benignae patentales" sorozatban az 1790-es évekig még ma is sok helytartótanácsi körrendelet található. A fenti utasítás rendelte el, hogy az irattár a 10 évesnél régebbi nyomtatott körrendeletek közül csak három-három példányt tartson meg, hacsak a tanács kifejezetten másképp nem rendelkezik, a többit válassza külön és kérjen engedélyt kiselejtezésükre. A 10 évnél korábbi iratokat azonban, mivel még szükség lehet rájuk, nem lehetett selejtezni. A körrendeleteket az irattárban időrendben tárolták. E szempontok az állag mind a három sorozatánál érvényesültek. Az első, 1763-1785-ig terjedő sorozat csak töredékes körrendelet-gyűjteménynek tekinthető, segédkönyvet nem is készítettek hozzá. Az 1776-1844-ig terjedő sorozatban az 1800-as évekig az éveken belül az időrendet nem érvényesítették teljes következetességgel. Ebben a sorozatban minden külön kiadott körrendelet egy sorszámot kapott, mely irattári jelzetül is szolgál. Az 1776. évi körrendeleteknél kezdett sorszámozást 1844 végén a latin közigazgatási nyelv megszületésével 9133-as sorszámmal zárták le. 1845-ben újból kezdték tehát a sorszámozást, mely 1848-ig 584-re emelkedett. A két utolsó sorozathoz mutatókönyveket készítettek, melyek a nevek és fontosabb tárgyi címszavak első betűjére korlátozódó abc-rendben a rendeletek rövid tartalmát, iktatószámát, napi keltét és a sorozatbeli számát mint irattári jelzetét adják meg. Az állagban számsorkönyvek is készültek, melyek a körrendeletek iktatószámát és irattári jelzetét tüntetik fel.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=277
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro